לוין אדריכלים היא חברה מתכננת.

החברה מתכננת שכונות מגורים עבור משרד הבינוי והשיכון, איזורי תעשיה עבור משרד הכלכלה, ישובים ושכונות עבור הרשות להתישבות הבדואים בנגב והחל מספטמבר 2020 פרויקטים שונים עבור רשות מקרקעי ישראל (רמ"').

לוין אדריכלים

הלסינקי 18, תל אביב 6299618
הגת 2,    פארק עומר
 8496500 

077-7000999 / 08-6466999

levin[at]levin-arc.co.il

אין לשכפל, להעתיק, לצלם, להקליט, לתרגם, לאחסן במאגר מידע, לשדר או לקלוט בכל דרך או בכל אמצעי אלקטרוני, אופטי, מכני או אחר, כל חלק שהוא מהחומרים המופיעים באתר זה. כמו כן, אין לעשות שימוש מסחרי כלשהו בתכני האתר, כהגדרתם לעיל, בכולם או בחלקים מהם, אלא אך ורק לאחר קבלת רשות מפורשת בכתב מ״לוין אדריכלים״