איזור תעסוקה - תראבין

תכנית אזור תעסוקה תראבין.
המזמין: הרשות להסדרת התיישבות הבדואים בנגב

שטח התכנית: כ-72 ד’.

בתכנית המתאר של הישוב תוכנן מתחם לתעסוקה ולמסחר בכניסה לישוב.
מטרת התכנית המפורטת: חלוקת אזור התעסוקה המתארי למגרשים כדי להקצותם לתושבים.

לוין אדריכלים

הלסינקי 18, תל אביב 6299618
הגת 2,    פארק עומר
 8496500 

077-7000999 / 08-6466999

levin[at]levin-arc.co.il

אין לשכפל, להעתיק, לצלם, להקליט, לתרגם, לאחסן במאגר מידע, לשדר או לקלוט בכל דרך או בכל אמצעי אלקטרוני, אופטי, מכני או אחר, כל חלק שהוא מהחומרים המופיעים באתר זה. כמו כן, אין לעשות שימוש מסחרי כלשהו בתכני האתר, כהגדרתם לעיל, בכולם או בחלקים מהם, אלא אך ורק לאחר קבלת רשות מפורשת בכתב מ״לוין אדריכלים״