הרחבת לקיה

תכנון הפלח הדרום-מזרחי בלקיה.

המזמין: “הרשות להסדרת התיישבות הבדואים בנגב”, באמצעות חב’ ק.ש.ת

הרחבת הישוב לקיה ע”י תכנון פלח מגורים איכותי בחלקו הדרום-מזרחי של הישוב שישמש לקליטת אוכלוסית “פזורה”, חסרי דיור וזוגות צעירים.

שטח התכנית: 1,370 דונם.
קיבולת יח”ד: 2,242
הפלח כולל שלוש שכונות מגורים .

התכנית תוכננה בהתאמה מלאה לצורכי הדיירים העתידיים וכללה בנוסף למגרשי מגורים רגילים גם מגרשי מגורים
עם חזית מסחרית וגם מגרשי מגורים עם משק עזר.

הפרוייקט הוצג בכנס סכנין לחדשנות תכנונית, אפריל 2010

לוין אדריכלים

הלסינקי 18, תל אביב 6299618
הגת 2,    פארק עומר
 8496500 

077-7000999 / 08-6466999

levin[at]levin-arc.co.il

אין לשכפל, להעתיק, לצלם, להקליט, לתרגם, לאחסן במאגר מידע, לשדר או לקלוט בכל דרך או בכל אמצעי אלקטרוני, אופטי, מכני או אחר, כל חלק שהוא מהחומרים המופיעים באתר זה. כמו כן, אין לעשות שימוש מסחרי כלשהו בתכני האתר, כהגדרתם לעיל, בכולם או בחלקים מהם, אלא אך ורק לאחר קבלת רשות מפורשת בכתב מ״לוין אדריכלים״