תכנית מתאר - אום בטין

אום-בטין-מיקום-הישוב.png

תכנית מתאר להקמת הישוב הבדואי
אום בטין

המזמין: מינהל מקרקעי ישראל דרך הרשות להסדרת התיישבות הבדואים בנגב, באמצעות חב’ סי. פי. אם

התכנית היא תכנית מתאר מקומית מפורטת לישוב מיעוטים פרברי/ חקלאי חדש הכוללת ״הסדרת בניה קיימת במקום״

החזון
הקמת ישוב קבע איכותי עבור הפזורה
הישוב תוכנן בעקבות החלטת ממשלה על הקמתו.

אוכלוסיה
בישוב אום בטין מתגוררים בדואים בני שבט אבו כף (רוב), אבו אדובה ואבו עסא. כל שבט מחולק לפלגים בעלי אינטרסים שונים. .
האוכלוסיה מונה כ-3,000 נפש

סקר דמוגרפי לישוב אום בטין
במהלך העבודה נערכו סקרים שונים בהם נאמדה האוכלוסיה הנוכחית בכ- 3,000 נפש. אי לכך תחזית האוכלוסיה בשנת 2024 (לפי חברת “אביב”) מוערכת: 7,750 נפש נומינלי, המהווים קיבולת של 11,070 נפש. 1,210 בתי אב נומינלי, המהווים קיבולת של 1,730 בתי אב.

שיתוף הציבור
קדם לתכנון רב-שיח שהתנהל עם התושבים ונציגיהם, מהם נלמדו ויושמו בקשות האוכלוסיה.
התכנית הוצגה מס’ פעמים רב מול התושבים, שונתה ושופרה ככל שניתן. נציגי התושבים השתתפו בוועדות ההיגוי.

חלוקה לשכונות
הישוב חולק לחמש שכונות: צפונית, מרכזית, דרומית, אבו-עסא וחדשה, ולמתחמי משנה לצרכי פיתוח.

מגורים
שילוב של מגורים בצפיפויות שונות, עם מגורים הכוללים משק עזר, הנשענים על חלוקה קיימת ועל הרקמה החברתית הקיימת.

שרותים
התכנית המתאר תוכננו מרכז שרותים, מרכזוני שכונות, שרותים באזור התעסוקה, חזיתות מסחריות.
מיקום השירותים במרכז המתחם, על קרקע בבעלות מדינה, נסמך על דרכים מתאריות, משתלב עם הפיתוח הנוסף ואינו מזוהה עם תתי-קבוצות חברתיות.

מערכת התנועה
שילוב של דרכי אורך, רוחב וטבעת מרכזית, המתחשבות בסוגיות מקרקעין ועוברות דרך מרכז השרותים, מרכזוני השכונות ואזור התעסוקה, ומתבססת על דרכים קיימות.

נוף פיתוח ושטחים ציבוריים
תוכננו שטחים ציבוריים פתוחים ברמת הישוב והשכונות והם שולבו במערכת הפנאי והספורט.
תוכנן פיתוח ציבורי לאורך נחל חברון וערוציו, כמוטיב הפיתוח המרכזי בישוב.
הפיתוח נופי כולל דגש על שטחי חקלאות לאורך צירי המעטפת הראשיים של הישוב, כחלק מ״תעודת הזהות” של הישוב.
תוכנן פיתוח נופי לאורך הדרכים המתאריות ובכניסות לישוב.

חקלאות
שילוב חקלאות הכוללת חקלאות בעל, משקי עזר ומשק חי כמרכיב מרכזי בשמירת האופי הכפרי, המורשת התרבותית וכמרכיב כלכלי (פוטנציאל גם לחקלאות שלחין אינטנסיבית).

תכנון בר קיימא
– שימור- מבני אבן בישוב
– נופי מורשת- נופי חקלאות, פיתוח והסדרת נחלים.

פרוגרמה לכלכלה ותעסוקה
פיתוח תעסוקה בתוך הישוב הכולל אזור תעסוקה, חקלאות, משק עזר, חזיתות מסחריות.
מתן מענה לביקושים מקומיים חזויים מעצם הקמת היישוב והפעילות החקלאית הקיימת.
מתן מענה לאוכלוסיית הנשים שמרביתה אינה נוטה ליומם מחוץ ליישוב מסיבות תרבותיות.
מתן אפשרות לקליטת עודפי ביקושים למלאכות ומפעלי יצור שיבקשו להתמקם ביישוב לאור קרבתו לגלעין המטרופולין למוקד צומת שוקת.
שירותי דרך תיירותיים לאוכלוסייה המטיילת לאורך מקטע הנחל שישוקם ויהווה חלק ממרקם היישוב.
מתן מענה לשירותים לוגיסטיים לרשות המקומית ולשירותי החקלאות.