מרכז קהילתי - באר שבע

הפרויקט מורכב משני מבנים:
מרכז קהילתי בשטח 1,280 מ”ר
תחנה לבריאות המשפחה (טיפת חלב) בשטח 180 מ”ר.

תכנון אקלימי בשיתוף אדר' ערן קפטן - מחקר ואקו-תכנון אדריכלי

לוין אדריכלים

הלסינקי 18, תל אביב 6299618
הגת 2,    פארק עומר
 8496500 

077-7000999 / 08-6466999

levin[at]levin-arc.co.il

אין לשכפל, להעתיק, לצלם, להקליט, לתרגם, לאחסן במאגר מידע, לשדר או לקלוט בכל דרך או בכל אמצעי אלקטרוני, אופטי, מכני או אחר, כל חלק שהוא מהחומרים המופיעים באתר זה. כמו כן, אין לעשות שימוש מסחרי כלשהו בתכני האתר, כהגדרתם לעיל, בכולם או בחלקים מהם, אלא אך ורק לאחר קבלת רשות מפורשת בכתב מ״לוין אדריכלים״